ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

           Тус яаманд 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар иргэд, байгуулагаас нийт 521 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс хариу өгсөн 490 буюу 94,04 хувь, хяналтад 31 буюу 5,96 хувьтай байна.  Мөн Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвөөс 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар  нийт 39 санал, хүсэлт ирснээс хугацаандаа хариу өгсөн 38, хяналтад 1 гомдол байна.