Хувийн эрх зүйн шинэтгэлийг боловсронгуй болгон бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд анхаарна