Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахаар төлөвлөөд байна. Салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгож зөрчлийн дээд доод хязгаарыг тогтооно