Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 05 дугаар сарын тоон мэдээ