Дотоод хэргийн их сургуулийн 06 дугаар сарын тоон мэдээ