Цагдаагийн ерөнхий газрын 06 дугаар сарын тоон мэдээ