Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 06 дугаар сарын тоон мэдээ