Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 08 дугаар сарын тоон мэдээ