Хууль зүйн туслалцааны төвийн 08 дугаар сарын тоон мэдээ