ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУССАН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД 2019 ОНЫ БАЙДЛААР ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН