ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА