Хууль зүйн туслалцааны төвийн 10 дугаар сарын тоон мэдээ