Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 10 дугаар сарын тоон мэдээ