Дотоод хэргийн их сургуулийн 10 дугаар сарын тоон мэдээ