Хил хамгаалах ерөнхий газарын 11 дугаар сарын тоон мэдээ