Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ажилтан сонгон шалгаруулж авна