Дотоод хэргийн их сургуулийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ