Дотоод хэргийн их сургуулийн 4 дугаар сарын тоон мэдээ