МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУССАН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ