Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 2021 оны хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлан