Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан