ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ БОЛОН ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ