Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 7 дугаар сарын тоон мэдээ