Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө- 2022 он

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө- 2021 он
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө- 2020 он
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөө
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2018 оны төлөвлөгөө
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамныавлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны авлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамныавлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө-2020 он
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны авлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны авлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны авлигааc урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
АТГ-ын Зөвлөмж
Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлт

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлт /2021 он/
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлт /2018-2019 он/
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлт /2017 он/