Дүрэм, журмууд

УИХ-ЫН ТОГТООЛ:

Улсын Их Хурлын 2019 оны 17 дугаар тогтоол /Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм/

Улсын Их Хурлын 2019 оны 18 дугаар тогтоол /Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай/

Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоол /Төрийн өндөр албаны тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл/

Улсын Их Хурлын 2019 оны 20 дугаар тогтоол /Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам/

Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоол /Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол

-Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 09 дүгээр тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 24 дугаар тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 25 дугаар тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 16 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар тогтоол

-Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоол