Захиргааний хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэл

1.Захиргааны хэм хэмжээний акт батлахаар хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хянаж, бүртгэх ажиллагаа. Үүнд:

  • Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв, орон нутгийн бүх байгууллага;
  • Хууль тогтоомжийг биелүүлж, захирамжилсан шийдвэр гаргадаг засгийн газрын бус бие даасан агентлаг, түүнтэй адилтгах нийтийн эрх зүйн бусад байгууллага;
  • Захиргааны чиг үүргийг хууль болон нийтийн эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн авсан этгээд;
  • Үйлчилгээг нь нийтээс заавал хэрэглэдэг төрийн ба холимог өмчийн сургууль, эмнэлэг, хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, тээвэр, эрчим хүчний зэрэг байгууллагын захиргаа;
  • Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон шийдвэр, үйл ажиллагаанд нь захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргахаар хуульд тусгайлан заасан байгууллага

2.Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх, хүчин төгөлдөр захиргааны хэм хэмжээний актыг олон нийтэд мэдээлэх,

3.Иргэд, байгууллагад лавлагаа, мэдээллээр үйлчлэх.