Бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт

  • Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын эрх зүйн шинэтгэлийн талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
  • Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан дагаж гарах дүрэм, журмыг боловсруулах
  • Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ чиглэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохицуулах
  • Хуульчийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуульчийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах
  • Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
  • Хууль зүйн боловсрол, эрх зүйн сургалтын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангах
  • Эрх зүйн сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Хууль сахиулах төв болон орон нутгийн байгууллагуудтай харилцан хамтран ажиллах
  • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааны талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах