Төрийн захиргааны удирдлага

  • Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайлалыг хангах
  • Яамны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, мөн албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах
  • Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах
  • Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт
  • Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
  • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих
  • Олон нийтийг ХЗДХЯ-ны бодлого, үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах
  • Эрх зүйн мэдээллийн цахим сангийн программ хангамж, яамны мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах