Гадаад хамтын ажиллагаа

    • Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
    • Зээл тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах, гэрээ, хэлэлцээр байгуулах
  • Олон улсын шүүх, арбитрын ажиллагаанд монголыг төлөөлөх ажлын хэсэгт туслах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх