Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

 • Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх
 • Хяналт шинжилгээ хийх аргачлал боловсруулах, боловсруулсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх
 • Шаардлагатай үед байгууллагын тодорхой чиг үүрэгт системчилсэн үнэлгээ хийх, сурталчлах
 • Хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааг хөндлөнгийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн үр нөлөө, зорилгод хүрч байгаа байдалд үнэлгээ хийх
 • Хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах
 • Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнийагентлаг, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх
 • Салбарын төвлөрсөн бус статистик мэдээллийг эрхлэн хөтлөх

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

 • ХЗДХ-ийн сайдын 2007 оны 207 тоот тушаалаар батлагдсан “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”

Аргачлалууд:

 • ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 54, 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөнд үнэлгээ хийх аргачлал”
 • “Байгууллагын үйл ажиллагаанд системчилсэн үнэлгээ хийх”
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлангууд /ЗГҮАХ, үндэсний хөтөлбөр, яам болон агентлаг, байгууллага, төслийн тухайн жилийн үйл ажиллагаа/
 • Хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан