Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн хэлтэс

Ажилтнуудын нэрcХариуцах чиг үүрэгХарилцах утасE-Mail хаяг
Хэлтсийн дарга С.СодгэрэлТөсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын урт болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, худалдан авах ажиллагааны бодлогын баримт бичиг, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын мэдээ, тайлан, түүний бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнг дээшлүүлэх, шилэн дансны хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах.260083sodgerel@mojha.gov.mn
Г.БазаргүрТөсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөрөнгө оруулалтын урт болон дунд хугацааны бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулах, бодлогын загвар боловсруулах, салбарын төрийн өмчийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлийг нэгдсэн бодлогоор хангах чиг үүрэг хариуцсан Ахлах шинжээч.263504bazargur@mojha.gov.mn
Б.ХатантуулТөсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны бодлого, хяналт зохицуулалтыг сайжруулах, худалдан авах ажиллагааны тайланд үнэлгээ өгч, шинжилгээ хийх, тайланг нэгтгэн гаргах, салбарын хэмжээнд шаардлагатай мэдээ мэдээллийн судалгаа хийж, сан бүрдүүлэх чиг үүрэг хариуцсан Шинжээч.263504Khatantuul@mojha.gov.mn
Л.УндрахСалбарын “Албан хаагч бүрт-орон сууц” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн.263504Undrakh@mojha.gov.mn
С.НоминТөсвийн шууд захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн. 263504Nomin@mojha.gov.mn