ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА