УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА