ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

           
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН  БАГЦЫН   ХҮРЭЭНД 2015 ОНД   БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ  АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  нтш- нээлттэй тендер шалгаруулалт,    ШГБ- шууд гэрээ байгуулах             
Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил  Хугацаа  Төсөвт өртөг    2015 онд санхүүжих  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд  мөрдөх хугацаа  ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА 
эхлэх  дуусах Үнэлгээний хороо байгуулах огноо  Тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ  дуусгавар болж дүгнэх огноо 
  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД        113 529,8    78 788,7            
  Хөрөнгө  оруулалтаас санхүүжих          92 222,8    57 481,7            
  Цагдаагийн ерөнхий газар            3 197,0      3 197,0            
  Хөрөнгө оруулалт           2 000,0      2 000,0            
  Шинэ           2 000,0     2 000,0            
1 Cумдын цагдаагийн кобан  /орон нутагт/             2015 2015       2 000,0      2 000,0 ХА  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.25 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
  III.Тоног төхөөрөмж           1 197,0      1 197,0            
  Шинэ           1 197,0     1 197,0            
2 Терроризмтой тэмцэх  тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, техник, галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/   2015 2015       1 197,0      1 197,0 ШГБ нууц  нууц  нууц  нууц  Цагдаагийн ерөнхий газар 
  Хууль сахиулахын их сургууль          37 025,8    22 269,7            
  I.Хөрөнгө оруулалт         37 025,8    22 269,7            
  Шилжих         37 025,8   22 269,7            
1 Хичээлийн байрын барилга, гадна инженерийн байгууламж, ХТП, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2015     37 025,8    22 269,7 шилжих барилга        2015.12.10 Хууль сахиулахын их сургууль 
  Хууль зүйн яам         52 000,0    32 015,0            
  I.Хөрөнгө оруулалт         52 000,0    32 015,0            
  Шилжих         52 000,0   32 015,0            
1 Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2015     36 000,0    31 015,0 шилжих барилга        2015.12.20 Хууль зүйн яам 
2 Дүүргүүдийн прокурорын нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2016     16 000,0      1 000,0 шилжих барилга        2016.12.20 Хууль зүйн яам 
  УРСГАЛ ЗАРДЛААС  САНХҮҮЖИХ         21 306,95  21 306,95            
  Цагдаагийн ерөнхий газар            6 623,5      6 623,5            
1 Цагдаагийн хувцас, хэрэглэл  2015 2015       3 600,0      3 600,0 ШГБ  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.25 2015.12.15 Цагдаагийн ерөнхий газар 
2 Цагдаа салбаруудад нүүрс нийлүүлэх 2015 2015          349,8        349,8 НТШ 2014.12.25 2015.04.01 2015.06.01 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
3 Цагдаа салбаруудад шатахуун нийлүүлэх 2015 2015 2673,7 2673,7 НТШ  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.15 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
  Хил хамгаалах ерөнхий газар            7 450,0      7 450,0            
1 Цэргийн дүрэмт болон  тусгай зориулалтын хувцасны материал  2014 ######         683,6        683,6  ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.09.25 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
2 Загварын патенттай ёслол, албаны болон хээрийн  дүрэмт хувцас хэрэглэл 2014 2015,1      2 510,4      2 510,4  ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
3 Цэргийн алба  хаагчдын дүрэмт болон тусгай зориулалтын  хувцас, хэрэглэл 2014 ######      1 419,4      1 419,4  ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.09.25 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
4 Хилийн отряд /анги/-уудын бие бүрэлдэхүүний угаалга,  ариун цэврийн материал, хөдөлмөр хамгаалалын нормын болон жижиг хувцас хэрэглэл, өмнөх оны өглөг  2014 2015,1         736,6        736,6  ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
  Хувцас, хэрэглэлийн дүн          5 350,0      5 350,0    2014.12.15        
5 Хилд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний хүнсний хэрэгцээний мал, мах бэлтгэх 2015 2015,1      2 100,0      2 100,0  ШГБ  2014.12.15   2015.04.25 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар      3784,9 3784,9            
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 2015 759,2 759,2 ШГБ  2014.12.15   2015.03.10 2015.11.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, гутал, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 2015 562,0 562,0 ШГБ  2014.12.15   2015.03.10 2015.11.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
3 Хоригдогсдын цахим бүртгэлийн систем-ШШГЕГ 2015 2015 233,7 233,7 ШГБ  2014.12.15   2015.03.20 2015.10.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
4 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд тавилга, эд хогшил-ШШГЕГ 2015 2015 100,0 100,0 НТШ  2014.12.15 2015.02.10 2015.04.01 2015.10.01 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
5 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 2015 250,0 250,0 НТШ  2014.12.15 2015.02.10 2015.04.01 2015.10.01 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
6 Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэрэгцээнд гурил будаа нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 2015 1000,0 1000,0 НТШ  2014.12.15 2015.01.20 2015.03.20 2015.10.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
7 Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх-Хорих 401-р анги 2015 2015 130,0 130,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
8 Хорих 401-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх 2015 2015 148,0 148,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
9 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 68,0 68,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
10 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 54,0 54,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
11 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 150,0 150,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
12 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 180,0 180,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
13 Хөвсгөл аймаг дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2015 2015 150,0 150,0 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
  Тахарын ерөнхий газар               815,6        815,6            
1 Шатахуун 2015 2015          335,6        335,6 НТШ  2015.01.10 2015.01.15 2015.05.01 2015.12.12 Тахарын ерөнхий газар 
2 Нормын хувцас хэрэглэл 2015 2015          380,0        380,0 ШГБ  2015.01.10   2015.05.01 2015.07.01 Тахарын ерөнхий газар 
3 Багаж техник хэрэгсэл  2015 2015          100,0        100,0 НТШ  2015.01.10 2015.01.15 2015.05.01 2015.07.01 Тахарын ерөнхий газар 
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар      1672,3 1672,3            
1 Иргэний үнэмлэхийн бэлдэц 2015 2015 294 294 ШГБ 2015.01.10 2015.01.15 2015.03.20 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
2 Үндэсний энгийн гадаад паспорт  2015 2015 413,6 413,6 ШГБ 2015.01.10   2015.03.20 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
3 Гэрчилгээ, үнэмлэх  2015 2015 465,9 465,9 ХТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
4 ХААТР   маягт, лавлагаа 2015 2015 101,8 101,8 ХТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
5 Дэвтэр хавтас 2015 2015 310,7 310,7 НТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
6 Мэдүүлэг, бусад маягт  2015 2015 86,3 86,3 НТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
  Хууль сахиулахын их сургууль      743,7 743,7            
1 ХСИС-ийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас  хэрэглэл  2015 2015 743,7 743,7 ШГБ  2015.01.10     2015.12.20 Хууль сахиулахын их сургууль 
  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар               217,0        217,0            
1 Албан хаагчдын өдөр тутмын хүрэм өмд авах 2015 2015            55,0          55,0 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
2 Албан хаагчдын өдөр тутмын срочкон цамц авах 2015 2015          110,0        110,0 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
3 Албан хаагчдын хагас түрийтэй хавар нарийн гутал авах 2015 2015            34,5          34,5 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
4 Албан хаагчдын өвлийн гутал авах 2015 2015            17,5          17,5 ШГБ  2015.01.05   2015.03.10 2015.11.20  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ