ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /Хураангуй/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАНГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ