Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 01 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 1 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас 118 өргөдөл, гомдол хүлээн авч. 62 буюу 52.5%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  54 буюу 45.8% нь хяналтад байна.