Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 02 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 2 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 108 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 51 буюу 47.2%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж, 49 буюу 52.8% нь хяналтад байна.