Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 03 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 3 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 112 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 72 буюу 64.3%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  40 буюу 35.7% нь хяналтад байна.