Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 04 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 4 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас 87 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 51 буюу 58.6%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж, 36 буюу 41.4% нь хяналтад байна.