Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 05 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 05 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 67 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 37 буюу 55.2%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж, 30 буюу 44.8% нь хяналтад байна.