Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 06 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 6 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 75 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 38 буюу 50.7%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  37 буюу 49.3% нь хяналтад байна.