Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 07, 08 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 7, 8 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 126 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 93 буюу 73.8%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  33 буюу 26.2% нь хяналтад байна.