ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА