Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар – 2019 он 2 сар