ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХАРЬЯА АКАДЕМИ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД БАКАЛАВРЫН ЗЭРГИЙН СУРГАЛТАД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ