Дотоод хэргийн их сургуулийн 05 дугаар сарын тоон мэдээ