Хууль зүйн туслалцааны төвийн 06 дугаар сарын тоон мэдээ