Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 08 дугаар сарын тоон мэдээ