Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцогчийн судалвал зохих эх сурвалж

Нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцогчид нь доорх хууль тогтоомжуудыг хамгийн сүүлд батлагдсан хувилбар буюу одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаагаар нь уншиж, судлахыг зөвлөж байна.

Нэг.  Хууль

 1. Монгол улсын Үндсэн хууль
 2. Авилгын эсрэг хууль
 3. Автотээврийн тухай хууль
 4. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
 5. Арбитрын тухай хууль
 6. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 7. Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль
 8. Аудитын тухай хууль
 9. Ахмад настны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 10. Байгууллагын нууцын тухай хууль
 11. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль
 12. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль
 13. Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 14. Валютын зохицуулалтын тухай хууль
 15. Векселийн тухай хууль
 16. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
 17. Газрын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 18. Гэр бүлийн тухай хууль
 19. Газрын төлбөрийн тухай хууль
 20. Газрын хэвлийн тухай хууль
 21. Гаалийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 22. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 23. Даатгалын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 24. Дампуурлын тухай хууль
 25. Захиргааны ерөнхий хууль
 26. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 27. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 28. Зөрчлийн тухай хууль
 29. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
 30. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 31. Иргэний хууль
 32. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 33. Компанийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 34. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль
 35. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 36. Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 37. Монгол хэлний тухай хууль
 38. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль
 39. Нотариатын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 40. Нөхөрлөлийн тухай хууль
 41. Олон улсын гэрээний тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 42. Орон сууц хувьчлах тухай хууль
 43. Оюуны өмчийн тухай хууль
 44. Патентын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 45. Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай хууль
 46. Татварын ерөнхий хууль
 47. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль
 48. Төрийн албаны тухай хууль
 49. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль
 50. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
 51. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль
 52. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль
 53. Улсын бүртгэлийн Ерөнхий хууль (шинэчилсэн найруулга)
 54. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 55. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
 56. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
 57. Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль
 58. Хоршооны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 59. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
 60. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
 61. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 62. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
 63. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль
 64. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 65. Хувь хүний нууцын тухай хууль
 66. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 67. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 68. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
 69. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
 70. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
 71. Цахим гарын үсгийн тухай хууль
 72. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 73. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль
 74. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)
 75. Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга)
 76. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)

Хоёр. Холбогдох дүрэм, журам, заавар

 1. Монголын Нотариатчдын танхимын дүрэм
 2. Нотариатын үйлдэл эрхлэн хийх заавар
 3. Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын жишиг
 4. Сахилгын зөвлөлийн ажиллах журам
 5. Нотариатчийн ёс зүйн дүрэм
 6. Нотариатын Мэргэшлийн хорооны ажиллах журам
 7. Нотариатын архивын хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, хадгалах, архивт шилжүүлэх, лавлагаа олгох журам
 8. Монголын Нотариатчдын танхимын стратеги төлөвлөгөө 2016-2021 он
 9. Монголын Нотариатчдын танхимын гишүүн, нотариатчийн ажил үйлчилгээний стандарт
 10. Монголын Нотариатчдын танхимын Хяналтын зөвлөлийн дүрэм
 11. Нотариатын цахим мэдээллийн санд мэдээллийг хүлээн авах, хадгалах, ашиглах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журам
 12. Нотариатын үйлдлийг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэрийг хүргүүлэх журам
 13. Баримт бичиг баталгаажуулж, “Апостиль» гэрчилгээ олгох журам
 14. Нотариатын тойрог шилжих журам

Гурав. Монгол улсын хоёр талт олон улсын гэрээ, Конвенц

 1. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Ард Улсын хооронд иргэний ба гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1968/
 2. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Болгар Ард Улсын хооронд иргэний ба гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1968/
 3. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Социалист Румын Улсын хооронд иргэний болон гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээ /1972/
 4. Холбооны Бүгд Найрамдах Социалист Югослав Улс, Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хооронд иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээ /1981/
 5. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын хооронд иргэн, гэр бүл болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1988/
 6. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Куба Улсын хооронд иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээ /1989/
 7. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1989/
 8. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газрын хооронд иргэний хэргийн талаар эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх, иргэний хэргийн талаарх шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц /1992/
 9. Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол улс, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын хоорондын гэрээ /1993/
 10. Монгол улс, Бүгд Найрамдах Польш Улсын хооронд иргэн, гэр бүл, хөдөлмөр, эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх болон эрх зүйн харилцааны тухай гэрээ /1998/
 11. Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хооронд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх зүйн харилцааны тухай гэрээ /1999/
 12. Иргэний болон худалдааны хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс хоорондын гэрээ /2008/
 13. Монгол Улс, Украйн Улсын хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ /1995/
 14. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын хооронд иргэн, гэр бүлийн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /2000/
 15. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улсын хооронд иргэн, аж ахуйн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /2000/
 16. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын хооронд иргэний болон аж ахуйн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээ /2001/
 17. Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц /1969/
 18. Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц /1969/
 19. Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц
 20. Монгол улсын Консулын дүрэм.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ
НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО