НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОХООР БАТАЛГААЖСАН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Тус яамны дэргэдэх Нотариатчийн мэргэшлийн хороо өнөөдөр /2021.10.08/ хуралдаж, нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцох өргөдөл гаргагчийн нэрс болон нотариатын тойрог шилжих шалгалтад оролцох нотариатчийн нэрсийн жагсаалтыг тус тус баталгаажууллаа.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО